Català | English

Situació actual de la Ela Geminada

La Ela Geminada es compon malament en més d’un 99% de les publicacions, en suport paper i electrònic, editades en la nostra llengua. I cal no oblidar que, per aquest motiu, documentalment podem tenir greus problemes d'indexació i cerca quan treballem amb documents digitals. Possiblement la dissociació professional que hi ha actualment entre lingüistes i professionals de la informàtica —documental i gràfica— ha fet que haguem arribat a la situació actual, que, com veureu en el cas que ens ocupa, resulta força sorprenent, ja que sobta que ningú no faci temps que hagi encès el llum vermell d'alarma.

Com caldria escriure la ela geminada?

Si bé la gramàtica catalana de l'IEC no defineix la ela geminada ni com a lletra modificada ni com a dígraf, el Diccionari de la Llengua Catalana, dins l'entrada punt, defineix el punt volat com “el signe que apareix en el dígraf de la ela geminada (l·l)”. Partint d'aquesta definició de la Ela Geminada, constatareu que heu d’apretar tres (3) tecles per escriure-la en qualsevol ordinador (una ela, un punt volat i una altra ela), motiu pel qual entenem que una solució tipogràfica definitiva de la Ela Geminada hauria de venir per la inclusió en els teclats d'una tecla que representés aquest dígraf amb un sol caràcter. Pel fet d'haver-se de compondre amb tres caràcters, l'espai visual que ocupa la l·l no satisfà la norma, ja que ens hauria d'ocupar, visualment, l’espai de la ll —en el cas de tipografies d'espaiat proporcional— o l'espai d'un sol caràcter —en el cas de tipografies d'espaiat fix—. Fabra ja deia, pel que fa a la distància que cal deixar entre les dues eles que emmarquen el punt, que aquest punt havia de permetre d'escriure “les dues l tan acostades l'una de l'altra com les del símbol ll, en què res no hi ha interposat entre ambdues”.

L'única solució possible a l'abast de l'usuari és la correcció manual i és aquí on tothom ja ho deixa córrer completament. La composició deficient tendeix a la falta d'ortografia. En aquest primer nivell de descurança cal afegir-hi, en l'apartat de l'inadmissible, els qui escriuen la Ela Geminada amb guionet o amb un punt normal (no volat).

Incorrecte però tolerable:

Intolerable:

Correcte:

A la columna dreta trobareu més documents per aprofundir en aquesta problemàtica.

El projecte

Una colla de professionals —que treballem la llengua, la tipografia, els sistemes d'informació i edició—amb el suport d'estaments com l'Institut d'Estudis Catalans, el Departament de Disseny i Imatge de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, la Càtedra de Programari Lliure de la Universitat Politècnica de Catalunya i Òmnium Cultural, ens hem proposat normalitzar l'ús de la Ela Geminada en quatre aspectes fonamentals:

1. Per a una correcta composició

Només hi ha una manera d'aconseguir que la Ela Geminada quedi sempre ben composta: que torni a formar part d'un sol caràcter, una sola peça, una sola tecla.

2. Per a una correcta indexació i cerca

Mai no es troba allò que es busca quan els caràcters o les seves codificacions no es corresponen amb el que podem prémer des del teclat, o els criteris del cercador (que hauria de poder contemplar excepcions i un cert llindar d'error) no són prou flexibles. El cas de la Ela Geminada pateix actualment problemes de tota mena en aquest sentit.

3. Per a un ús directe, eficient i per evitar la falta d'ortografia

Tenir una tecla directa per la Ela Geminada voldrà dir: passar a prémer una tecla en lloc de tres, i això guanya importància quan parlem d'estris petits com agendes electròniques o telèfons de butxaca. Daltra banda, tallem d'arrel la falta d'ortografia provocada pel punt normal o el guionet.

4. Per divulgar la singularitat d'aquest caràcter únic al món

Les accions que es duran a terme a Unicode i a congressos de tipografia d'abast mundial com, ATypI, juntament amb l'actual http://www.L·L.cat, ajudaran a posar la Ela Geminada al mapa.

Per assolir la plena normalització que hem exposat, aquest projecte ha de fer realitat tres objectius ordenadament:

En primer lloc
Demanar a Unicode la rectificació del caràcter “l·” (ldot), codi <0140>, per “l·l”, amb el mateix codi, i del caràcter “L·” (Ldot), codi <013F>, per “L·L”, també amb el mateix codi. L'únic que caldrà variar serà el nom intern de caràcter, que pel fet de ser usat només en català no caldrà pas que s'expressi en anglès.

En segon lloc
Confecció d'un manual d'ús per a tipògrafs i dissenyadors, on es donarien les pautes bàsiques per a construir la Ela Geminada sota qualsevol estil, mantenint sempre un acord de mínims tipogràfics obligatoris.

En tercer lloc
Homologació d'un teclat català (usant el joc de caràcters Latin Extended-A) on la Ela Geminada aparegui novament com una tecla directa (tal com esdevé en les màquines d'escriure de margarida). Aquest també és un tema polític, en el qual potser caldrà rectificar la normativa europea en aquest àmbit.